Obchodné podmienky

Gold-centrum
roman Goldberg

Hornická 1743 Roudnice nad Labem 41301

IČO: 01232924


 


Úvodné ustanovenia

1.1.Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") internetového obchodu Gold-centrum.cz upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim, ktorým je Gold-centrum , (ďalej len "predávajúci"), a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese Gold-centrum.cz, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu"). Tieto obchodné podmienky taktiež upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese Gold-centrum.cz (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

 
1.2.Vzhľadom k platnej právnej úprave je rozlišovať, ak je kupujúcim spotrebiteľ (tj. každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mim rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná) alebo podnikateľ (tzn. nie je spotrebiteľom a samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku a tiež každá ďalšia osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa).
 
1.3.Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve.Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 
1.4.Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
 
1.5.Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 
1.6.Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 89 / 2012Sb., Občianskym zákonníkom, a zákonom č. 634 / 1992Sb., O ochrane spotrebiteľa. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom.


UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

1.7.Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať
do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 
1.8.Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne
a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 
1.9.Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
 
1.10.Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
 
1.11.Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 
1.12.Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.


Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.13.Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj,
a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, sa neuplatňuje.
 
1.14.Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením
a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej a slovenskom republiky.
 
1.15.Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie
o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").
 
1.16.Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované
za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí automaticky generovanú informatívny e-mailovou správou elektronickou poštou,
a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
 
1.17.Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky, a to písomne či telefonicky.
 
1.18.Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na webových stránkach. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim-spotrebiteľom vzniká odoslaním objednávky kupujúcim (tj. prijatím ponuky) a doručením prijatia objednávky predávajúcemu. Toto prijatie predávajúci potvrdí kupujúcemu automaticky generovanú informatívny e-mailovou správou, a to na elektronickú adresu kupujúceho. 
 
1.19.Objednávka kupujúceho - spotrebiteľa, ktorá obsahuje výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny ponuky je považovaná za novú ponuku. Kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až výslovným prijatím ponuky predávajúcim, ktoré bude odoslané na elektronickú adresu kupujúceho, alebo ústnym oznámením na telefónnom čísle kupujúceho uvedenom v objednávke a následným odoslaním objednaného tovaru na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.
 
1.20.V prípade nemožnosti plnenia objednávky na strane predávajúceho zašle predávajúci kupujúcemu - spotrebiteľovi zmenenú ponuku s uvedením variantov náhradného plnenia - objednávok a vyžiada si stanovisko kupujúceho - spotrebiteľa. Pozmenená ponuka je považovaná za novú nabídkua kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až prijatím ponuky kupujúcim - spotrebiteľom, ktoré bude odoslané na elektronickú adresu predávajúceho.
 
1.21. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, ale podnikateľ, je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim považovaná za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ponuka) a samotná kúpna zmluva je uzatvorená až v okamihu, keď je kupujúcemu doručený záväzný súhlas predávajúceho s návrhom kupujúceho, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, alebo ústnym oznámením na telefónnom čísle kupujúceho uvedenom v objednávke a následným odoslaním objednaného tovaru na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.
 
1.22.Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim sú zmluvné strany takou zmluvou viazané a vznikajú im vzájomné práva a povinnosti zo zákona, kúpnej zmluvy
a týchto obchodných podmienok vyplývajúce.
 
1.23.Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä
s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).
 
1.24.Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Komunikácia medzi kupujúcim a predávajúcim po vykonaní objednávky zo strany kupujúceho bude prebiehať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
 
1.25.Ak je spoločne so tovaru poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim
a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. Ohľadne darov, ktoré sú kupujúcemu poskytnuté zdarma, nemožno uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa.
 
1.26.Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky u tovaru označeného ako "vypredané" v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným obdobným tovarom alebo ak sa cena tovaru výrazne zmenila a kupujúci toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informuje a ak sa časť alebo celá kúpna cena tovaru už uhradená, budú peniaze vrátené kupujúcemu na jeho účet.
 
1.27.Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú aj reklamačný poriadok, a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci pred vlastným uskutočnením objednávky dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť aj dostatok času sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a sú neobmedzene prístupné na webových stránkach predávajúceho.


CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY


1.28
. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti v prevádzke predávajúceho, tj. na adrese Hornická 1743 Roudnice nad Labem, pri osobnom prevzatí tovaru;

- bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č., Vedený u spoločnosti AirBank. (Ďalej len "účet predávajúceho"). V prípade že je tovar dostupný skladom, bude kupujúcemu zaslaná na elektronickú adresu kupujúceho zálohová faktúra. Objednaný tovar bude odoslaný po uhradení platby na vyššie uvedený bankový účet;

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke - za predpokladu registrácie kupujúceho na webových stránkach predávajúceho http: // www.Gold-centrum .sk a dostupnosti tovaru na sklade.
 
1.29.Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 
1.30.V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 kalendárnych dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 
1.31.V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 
1.32.Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky, pozri článok 1.17. týchto obchodných podmienok, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, sa neuplatňuje.
 
1.33.Predávajúci je oprávnený, najmä v prípadoch tovar upravovaného podľa priania kupujúceho (materiál, farba) alebo ak je kúpna cena vyššia ako 15.000, - Sk, požadovať uhradenie zálohy na kúpnu cenu vo výške 50% kúpnej ceny. Na túto skutočnosť je kupujúci upozornený vždy pred vlastným uskutočnením objednávky. Ak nedôjde k riadnemu a včasnému uhradení zálohy na kúpnu cenu, vyhradzuje si predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, kedy o tejto skutočnosti bude kupujúci vyrozumený zaslaním odstúpenia na elektronickú adresu kupujúceho.

1.34.Prípadné ďalšie zľavy (zákaznícka zľava) môžu byť poskytnuté individuálne na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade záujmu opakovanej spolupráce zo strany kupujúceho a predávajúceho možno stanoviť individuálne obchodné podmienky.

1.35.Predávajúci odporúča registráciu na webových stránkach www.Gold-centrum.cz. Registráciou kupujúceho na webových stránkach môže predávajúci poskytnúť zákaznícku zľavu - ďalšiu zľavu na vybrané alebo aj všetky tovary, a to na základe individuálnej dohody medzi predávajúcim akupujícím. Túto zľavu je možné poskytnúť na účely opakovaného nákupu a tiež pre prípad veľkoobchodnej spolupráce. Dohodnutá zákaznícka zľava sa zobrazí výhradne v prípade prihlásenia registrovaného kupujúceho pod svojím užívateľským účtom. V tomto prípade dôjde k automatickému prepočítanie ceny a po otvorení detailu vybraného tovaru sa tiež zobrazí jej konkrétna výška.
 
1.36.Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek rozhodovať o výške poskytovaných zliav, prípadne o ich zrušení.
 
1.37.Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 
1.38. Predávajúci vystaví ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru, v prípade osobného odberu tovaru daňový doklad - paragón. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, v prípade osobného prevzatia predávajúci vystaví na predávaný tovar paragón a odovzdá ho kupujúcemu spolu s tovarom.


PRÁVO POSTŘEBITELE NA Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1.39.Ak je kúpnej zmluvy uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode) má kupujúci - spotrebiteľ v zmysle ustanovenia § 1829 ods. 1 zákona č. 89 / 2012Sb., Občianskeho zákonníka, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru (ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí tovaru, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť vo vyššie uvedenej lehote predávajúcemu odoslané, a to buď na adresu prevádzky, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho. V ideálnom prípade kupujúci v odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety písomne uvedie číslo objednávky, dátumu nákupu a číslo účtu pre vrátenie kúpnej ceny. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci - spotrebiteľ využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Kupujúcemu bude obratom zaslané potvrdenie o prijatí odstúpenia od kúpnej zmluvy. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.
 
1.40.Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Ak v medziobdobí došlo k zničeniu alebo spotrebovanie tovaru, musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na kupujúcim právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnej ceny. Predávajúci je povinný v takom prípade vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci potom vracia spotrebiteľovi len takto zníženú kúpnu cenu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy podľa článku 1.39. týchto obchodných podmienok znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 
1.41.Kupujúcemu je doporučované zasielať vrátený tovar "doporučene" a poistený, pretože predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu počas prepravy. Poškodenú zásielku predávajúci nie je povinný prevziať.
 
1.42.V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru, ktorý od neho na základe zmluvy prijal okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného doručovania ponúkaný predávajúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal, ak kupujúci neurčí inak. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 
1.43.Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúcemu nevzniká v súlade s ustanovením § 1837 zákona č. 89 / 2012Sb., Občianskeho zákonníka, v prípade zmlúv:

- o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

- o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

- o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, (zákazková výroba, voľba materiálov a farebného prevedenia tovaru),

- o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom kupujúcim na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,

- o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal az hygienických dôvodov je nie je možné vrátiť,

- o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

- o dodávke novín, periodík alebo časopisov,

- o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak predávajúci tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,

- o dodávke digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.
 
1.44.Právo kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy ustanovenia § 1829 ods. 1 zákona č. 89 / 2012Sb., Občianskeho zákonníka sa týka iba kupujúceho - spotrebiteľa, ak kupujúci nie je spotrebiteľom, jedná sa o podnikateľa (faktúra vystavená na IČ) nevzniká mu na odstúpenie nárok. Zákon takúto možnosť kupujúcemu - podnikateľovi neuvádza.


PREPRAVA A DODANIE TOVARU

1.45.Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak.V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 
1.46.Spôsob dopravy a dodacie lehoty sú uvedené pri jednotlivých tovaroch na stránkach internetového obchodu. V prípade hroziaceho omeškania predávajúceho s dodaním tovaru v uvedenej dodacej lehote, vyhradzuje si predávajúci právo dodaciu lehotu jednostranne predĺžiť, a to maximálne o ½ skôr dohodnutej dodacej lehoty, o čom kupujúceho vyrozumie na elektronickú adresu kupujúceho, alebo telefonicky na telefónnom čísle kupujúceho uvedenom v objednávke . Doručí Ak predávajúci tovar kupujúcemu v takto dodatočne určenej dodacej lehote, nie je v omeškaní. Pokiaľ kupujúci požaduje dodanie tovaru v konkrétnom termíne, predávajúci odporúča túto požiadavku uviesť v objednávke.
 
1.47.Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim
v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 
1.48.Ak neprevezme kupujúci po opakovanej výzve predávajúceho objednaný tovar, či už pri dodaní prepravcom alebo osobne v prevádzke predávajúceho či v dodatočne určenom termíne, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať po kupujúcom úhradu nákladov spojených s doručovaním tovaru, pokiaľ bol doručovaný prostredníctvom prepravcu , a ďalej v prípade tovaru zhotoveného tzv. na zákazku (na internetových stránkach sa jedná o tovar, u ktorého si kupujúci individuálne volí materiál a farbu) 50% kúpnej ceny tovaru ako náhradu škody zodpovedajúcej nákladom predávajúceho na úpravu tovar podľa priania kupujúceho. Ak bola zložená záloha na kúpnu cenu,
je predávajúci oprávnený zloženou zálohu jednostranne započítať oproti dohodnutej zmluvnej pokute.
 
1.49.Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. V prípade poškodenia obalu zásielky je kupujúci povinný svoje výhrady bezodkladne vytknúť už pri prevzatí voči prepravcovi a následne ich bezodkladne uplatniť voči predávajúcemu, inak k nim nebude ďalej prihliadať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúce tovar bol neporušený. 
 
1.50.Kupujúci je ďalej povinný čo najskôr po odovzdaní tovaru prezrieť a presvedčiť sa o vlastnostiach a množstve dodávaného tovaru, či už v prevádzke predávajúceho v prípade osobného prevzatia tovaru alebo bezodkladne po prevzatí tovaru od prepravcu. V prípade osobného odovzdania / prevzatia tovaru v prevádzke predávajúceho bude o prehliadke tovaru spísaný medzi kupujúcim a predávajúcim protokol, z ktorého budú patrné prípadné výhrady kupujúceho k objednanému tovaru, ak kupujúci žiadne výhrady k tovaru nevytkne, má sa za to, že v čase odovzdania tovaru toto plne zodpovedá objednávke kupujúceho a je bez chýb.
 
1.51.Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.


PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

1.52.Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä ustanoveniami § 1914 - 1925, § 2099 - 2117 a § 2161 - 2174 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov .
 
1.53.Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec pri prevzatí tovaru je v zhode s kúpnou zmluvou. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec:

- má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak takéto dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

- sa hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,

- odpovedá kvalitou alebo vykonanom dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

- je dodaná v zodpovedajúce množstvo, miere alebo hmotnosti,

- vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 
1.54. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor
s kúpnou zmluvou "), má kupujúci právo požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti veci má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo odstúpiť od zmluvy. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej cenu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, ak nemôže mu predávajúci dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.
 
1.55.Právo z chybného plnenia kupujúci nemôže požadovať, ak pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
 
1.56.Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch (24) kalendárnych mesiacov od prevzatia. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
 
1.57.Článok 1.56. týchto obchodných podmienok sa neuplatňuje:

- pre veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

- na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,

- u použité veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim,

- ak to vyplýva z povahy veci.
 
1.58. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky: Banícka 1743 Roudnice nad Labem alebo na elektronickej adrese predávajúceho Informace@gold-centrum.cz. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.
 

1.59. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim možno riešiť okrem iného mimosúdnou cestou. V takom prípade Kupujúci - Spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869. Viac informácií môžete nájsť na internetových stránkach: http: // www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava -spotrebitelu / mimosúdnych-reseni-spotrebiteľských-spore-adr / Predávajúci odporúča pred pristúpením k mimosúdnemu riešeniu sporu najskôr využiť kontaktu na Predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie.

 


Reklamačný poriadok


1.59.Na prípadné reklamácie sa vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky, najmä zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, ktoré bolo riadne kupujúcim reklamovaný. 
 
1.60.Kupujúci je povinný zoznámiť sa s týmto reklamačným poriadkom v rámci týchto obchodných podmienok ešte pred objednaním tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje kupujúci s týmto reklamačným poriadkom bezvýhradný súhlas.
 
1.61.Tovar sa dá reklamovať osobne na adrese prevádzky predávajúceho, kedy o reklamácii tovaru bude spísaný reklamačný protokol, alebo odoslaním písomnej reklamácie spolu s reklamovaným tovarom prostredníctvom prepravcu na adresu prevádzky predávajúceho, kedy formulár spolu s pokynmi pre vyplnenie je uvedený na internetových stránkach predávajúceho v kolónke "ako reklamovať ", a to bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatkov tovaru, u spotrebného tovaru najneskôr v lehote 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
 
1.62.Pre urýchlenie reklamácie je vhodné, aby kupujúci spolu s reklamovaným tovarom dodal predávajúcemu doklad preukazujúci kúpe tovaru (daňový doklad - faktúru). Kupujúci je povinný odovzdať do reklamácie tovaru čistej v súlade s hygienickými predpismi a so všetkými súčasťami a príslušenstvom, umožňujúcimi overenie reklamovanej chyby.
 
1.63.Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo (spôsob vybavenia reklamácie) si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Nezvolí Ak kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
 
1.64.V prípade kupujúceho - spotrebiteľa je predávajúci povinný bezodkladne, najneskôr do troch (3) pracovných dní rozhodnúť o reklamácii, a reklamáciu vybaviť najneskôr v 30-dňovej lehote. V prípade, že kupujúcim nie je spotrebiteľ, bude reklamácia vybavená v čo najkratšej dobe.
 
1.65. Beh lehoty na vybavenie reklamácie je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (súčasti, príslušenstvo tovaru, iné podklady atď.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v čo možno najkratšom čase. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.
 
1.66.Náklady spojené s dopravou tovaru do prevádzky predávajúceho a späť sú hradené predávajúcim iba v prípade, že reklamácia bude oprávnená, tj. nebude sa jednať napr. o mechanické poškodenie, spolu s reklamáciou tovar zašlite predávajúcemu aj žiadosť o úhradu nevyhnutných nákladov spojených s dopravou reklamovaného tovaru a doložíte výšku nákladov (napr. doklad). Náklady spojené s dopravou budú predávajúcim uhradené kupujúcemu len v primeranej výške zodpovedajúcej povahe tovaru a štandardnému spôsobu dopravy.
 
1.67.Predávajúci neručí za škodu spôsobenú predajom tovarom v prípade jeho nevhodného použitia. Kupujúci preberá zodpovednosť za škodu spôsobenú užívaním tovaru, a to aj v spojení s iným tovarom.
 
1.68.Vyobrazenie materiálov a farebných odtieňov u tovaru ponúkaného na webových stránkach predávajúceho je iba orientačné, a to aj s ohľadom na možnosti nastavenia monitora počítača kupujúceho. Monitor počítača kupujúceho môže zobrazenej materiály a farební odtiene tovaru skresľovať. Pokiaľ si kupujúci nie je materiálom či farbou tovaru istý mal by vo vlastnom záujme kontaktovať predávajúceho a v prevádzke predávajúceho sa nezávisle presvedčiť, že vzorkovník zverejnený na webových stránkach predávajúceho je v súlade s jeho konkrétnou požiadavkou na materiál a farebný odtieň. Táto skutočnosť môže byť pri vybavení reklamácie kupujúceho zohľadnená.


ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN


Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 
1.70.Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
 
1.71.Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
 
1.72.Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) zákona č. 89 / 2012Sb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.
 
1.73.Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.
 
1.74.Vybavovanie sťažností, reklamácií a uplatnenie práv z chybného plnenia je rovnako možné prostredníctvom elektronickej adresy: informace@gold-centrum.cz, alebo na tel. čísle: 732/622/155. Informáciu o vybavení sťažnosti, reklamácie a práva z chybného plnenia zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho alebo ho informuje telefonicky na telefónnom čísle kupujúceho uvedenom v objednávke tovaru.
 
1.75.Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného aj dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634 / 1992Sb., O ochrane spotrebiteľa.
 
1.76.Kupujúci týmto na seba preberá riziko zmeny okolností v zmysle ustanovenia § 1735 ods. 2 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 
1.77.Všetky informácie o tovare umiestnením na webových stránkach predávajúceho sú informatívneho charakteru a nemožno z nich vyvodzovať právne následky.


 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE


1.78.Ochrana osobných údajov kupujícíhoje poskytovaná v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 
1.79.Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), a to až do doby než písomne predávajúcemu oznámi, že so spracovaním svojich osobných údajov nesúhlasí.
 
1.80.Kupujúci potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a správne, a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 
1.81.Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje sú plne chránené proti zneužitiu. Osobné údaje predávajúci neodovzdáva žiadne ďalšie fyzickej alebo právnickej osobe, s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú však odovzdané osobné údaje kupujúceho len v minimálnom rozsahu potrebnom pre dodanie / doručenie tovaru.
 
1.82.Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí predávajúcim archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné iba predávajúcemu.
 
1.83.Nákupom kupujúci súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie na svoju elektronickú adresu,
a to do doby než predávajúcemu písomne oznámi, že o zasielanie obchodného oznámení nemá záujem.
 


Záverečné ustanovenia

1.84.Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na webovom rozhraní predávajúceho v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdením ako uzavretá kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu.
 
1.85.Tieto obchodné podmienky kupujúcemu umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedené v potvrdení objednávky, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.
 
1.86.Ak je zmluvnou stranou predajnej zmluvy fyzická alebo právnická osoba s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky (medzinárodný prvok), zmluvné strany sa dohodli, že sa zmluvný vzťah riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho-spotrebiteľa zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 
1.87.Ak je niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného z ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
 
1.88.Prílohu týchto obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim - spotrebiteľom.
 
1.89.Kontaktné údaje predávajúceho:

- adresa prevádzky: Banícka 1743, Roudnice nad Labem, 41301
- adresa elektronickej pošty: i nformace@gold-centrum.cz,
- telefón: 732/622/155

1.90.Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.10.2020

Gold-centrum
Hornická 1743
41301 Roudnice nad Labem
Česká Republika
IČO: 01232924
Čeština
cz
Croatian
hr
English
en
German
de
Italian
it
Romanian
ro
Slovak
sk